Föreningen

__wf_reserverad_ärva

Varje barn har rätt till en lägerskola!

För uteskola sedan 1975.

Lägerskolföreningen i Finland ry genomför och utvecklar lägerskolans verksamhet och annan undervisning utanför skolan i hela landet. Föreningens mål är att varje barn ska antas till en lägerskola under sina grundskoleår, oavsett förmögenhet. Den tvåspråkiga föreningen har varit aktiv rikstäckande på uppdrag av friluftsliv sedan 1975. Vårt mål är att varje barn ska antas till en lägerskola under sina grundskoleår.Vad gör vi?

Verksamhet i ett nötskal

 • Vi utvecklar uteskolalärning och projektaktiviteter i lägerstil för att möta nuvarande samhällsutmaningar inom lärande och utbildning
 • Vi främjar ett likvärdigt genomförande av lärande utanför skolan över hela landet
 • kommunicera aktuella frågor och ge synlighet för våra medlemmar
 • vi organiserar utbildningsaktiviteter för lärare, våra medlemmar och ungdomar och utbildningspersonal
 • vi utvecklar internationellt samarbete och upprätthåller kontakten med våra nordiska systerorganisationer
 • Vi främjar jämställdhet, jämställdhet och mångfald av kulturer samt hållbarhet och kulturarvsutbildning
 • Vi upprätthåller vårt eget lägercenter och betjänar andra grupper och turister förutom lägerskolor för att finansiera föreningens faktiska verksamhet

Vision 2030

2030 Lägerskolföreningen i Finland är en nationellt fungerande, respekterad och erkänd serviceorganisation inom ungdomsområdet, som stödjer barns och ungas inkludering och jämställdhet genom både konkreta åtgärder och informerat inflytande.

Föreningen främjar lägerskoleoperatörernas intressen som anordnar lägerskoleverksamhet och ger stöd för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Föreningen upprätthåller ett kvalitetscertifikat som säkerställer hög kvalitet på lägerskoleverksamheten i sina medlemscentra.

Föreningens anseende är på hög nivå både bland proffs och allmänheten. Föreningen har för sin del påverkat lagstiftningen på så sätt att lägerskolorna har tagits in i varje skolas läroplan och lärarna får en tillräcklig ersättning från lägerskolan utöver dagpenningen. Lägerskola förstås som ett utmärkt verktyg som stödjer allsidig och allsidig undervisning, samarbete mellan hem och skola samt skoltrivsel.

Bli medlem!

Stöd vårt arbete genom att bli medlem!
Kontakta oss: sly@suokki.fi

Medlemsavgifter 2023
Lägerskolcentra 110€
Ordinarie 25€
Samhällen och företag 35€
Kommuner 110€

Styrelsen

Styrelsen för Lägerskolföreningen i Finland väljs årligen på höstmötet.
Representanter för våra medlemmar kan ställa upp i val till styrelsen.

Styrelsens sammansättning 2024

 • Styrelseordförande: Juha Kuronen
 • Vice ordförande: Benita Björkell

Medlemmar av styrelsen:

 • Benita Björkell
 • Sarianna Alho
 • Selma Närkki
 • Tuija Laitinen
 • Lassi Taisto
 • Tiina Kuusholma
 • Roope Valden (ersättare)
 • Elise Kurtén (ersättare)

Våra värderingar

Jämställdhet

Vi behandlar alla människor som lika utan hänsyn till individuella egenskaper. Jämställdhet är hörnstenen i vår pedagogik och vi strävar efter att främja dess förverkligande i all vår verksamhet.

En känsla av gemenskap

En känsla av gemenskap kommer från förtroende, interaktion och delaktighet. Lägerskolans verksamhet stöder alla dessa områden: aktiviteten utbildar ungdomar att agera i grupp i olika situationer utanför skolmiljön. Vi ser en känsla av gemenskap som en faktor som ökar individens välbefinnande. Att förbereda sig för lägerskolan är en process som stärker samarbetet mellan skola och hem, på så sätt stöder också skolans välbefinnande.

Engagemang

Barn och unga har rätt att delta i beslutsfattandet som rör dem och deras åsikter måste höras. Lägerskolan erbjuder eleverna möjlighet att delta och påverka hela processen, från planering till insamling. Vi strävar efter att stödja förverkligandet av inkludering i lägerskolans process genom att förse lägerskolans arrangörer med information och färdiga verktyg för att stödja genomförandet.

Välstånd

Utomhusinlärning och aktiv aktivitet stöder både fysiskt och psykiskt välbefinnande. I sin tur bidrar arbetet i grupp och en känsla av gemenskap till individens sociala välbefinnande. Aktiviteten uppmuntrar ungdomar att leva en hälsosam livsstil.

Upplevelseförmåga

Lägerskolans aktiviteter bygger på erfarenhetslärande, som fokuserar på elevens egna erfarenheter och deras reflektion. Aktiviteten ger som bäst upplevelser och framgångsglädje, vilket också ger positiva effekter i det dagliga skolarbetet.

Hållbar livsstil

Utgångspunkten för all vår verksamhet är en hållbar livsstil och att växa och vårda den. I vår verksamhet tar vi hänsyn till de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensionerna av hållbar utveckling. Vår verksamhet styrs av ett program för hållbar utveckling som uppdateras årligen med konkreta mål. Vi kommunicerar och uppmuntrar en hållbar livsstil i samband med alla aktiviteter.

__wf_reserverad_ärva

Hankkeet

Minä, sinä, hän – yhdessä enemmän! on nuoriso- ja perhetyön kehittämishanke

Vuonna 2023 alkaneelle nuorisotyön kehittämishankkeen tarkoituksena on tukea etniseen vähemmistöön kuuluvien nuorten sekä heidän perheidensä osallisuutta ja hyvinvointia leiritoiminnan avulla. Etniseen vähemmistöön kuuluvat nuoret kokevat suomalaistaustaisiin nähden enemmän yksinäisyyttä ja läheisien ystävien puutetta. Meillä kolmannen sektorin toimijoilla on mahdollisuus olla mukana kuromassa umpeen kulttuurista kuilua näiden nuorten ja suomalaisen yhteiskunnan välillä.

Olemme saaneet positiivisia kokemuksia toimintamallista ja tulokset ovat kertoneet, että leireille osallistuneista nuorista 79 % sai leirillä uuden ystävän, 88 % nuorista koki, että olivat saaneet tehdä itselleen mielekkäitä asioita ja 88 %tunsi yhteenkuuluvuutta muun ryhmän kanssa.

Tavoitteenamme on, että kehittämistyön tuloksena monikulttuurisen leirityön malli saadaan entistä laajempaan käyttöön koko Suomessa. Leirityön mallin laajemmalla käyttöönotolla voi olla suuri merkitys syrjäytymisen ehkäisijänä sekä paikallisen yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentajana.

Kehittämishanke sai jatkorahoitusta ja jatkuu ainakin vuoden 2025 loppuun saakka.

Etsimme jälleen yhteistyökumppaneiksi leirikeskuksia sekä monikulttuuristen ryhmien kanssa toimivia yhdistyksiä ja organisaatioita vuoden 2025 leireille. Mikäli leirikeskuksenne on kiinnostunut järjestämään yhteistyössä Suomen leirikouluyhdistyksen kanssa monikulttuurisen leirin tai haluatte tarjota kohderyhmällenne mahdollisuuden osallistua toiminnalliselle, osallisuutta ja hyvinvointia tukevalle viikonlippuleirille, ottakaa rohkeasti yhteyttä ja puhutaan lisää!

Hanketta rahoittaa Opetus ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa hankkeesta antaa

Mila Sjöholm
mila@suokki.fi

+358 45 343 8488