Suomen Leirikouluyhdistys Ry

Jotta jokainen lapsi pääsee leirikouluun peruskoulunsa aikana!

Ulkona oppimisen puolesta vuodesta 1975 – För uteskola sedan 1975.

Suomen Leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningeni Finland ry toteuttaa ja kehittää leirikoulutoimintaa sekä muuta koulun ulkopuolista oppimista valtakunnallisesti. Yhdistyksen tavoitteena on, että jokainen lapsi pääsee leirikouluun peruskoulunsa aikana varallisuuteenkatsomatta. Kaksikielinen yhdistys on toiminut valtakunnallisesti ulkonaoppimisen puolesta vuodesta 1975.

Toimintamme pähkinänkuoressa

 • kehitämme koulun ulkopuolista oppimista ja leirikoulumuotoista toimintaa vastaamaan yhteiskunnallisiin ajankohtaisiin oppimisen ja kasvatuksen haasteisiin
 • edistämme koulun ulkopuolisen oppimisen yhdenvertaista toteuttamista valtakunnallisesti
 • viestimme ajankohtaisista asioista ja tarjoamme näkyvyyttä jäsentoimijoillemme
 • järjestämme koulutustoimintaa opettajille, jäsenillemme sekä nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisille
 • kehitämme kansainvälistä yhteistyötä ja pidämme yhteyttä pohjoismaisiin sisarjärjestöihimme
 • edistämme yhdenvertaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta sekä kestävyys- ja kulttuuriperintökasvatus työtä
 • ylläpidämme omaa leirikeskusta ja palvelemme leirikoulujen lisäksi muita ryhmiä ja matkailijoita yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi

Visiomme

Vuoteen 2030 mennessä Suomenleirikouluyhdistys on valtakunnallisesti toimiva, arvostettu ja tunnustettu nuorisoalan palvelujärjestö, joka tukee lasten ja nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä konkreettisten toimenpiteiden, että tiedollisen vaikuttamisen kautta.

Yhdistys ajaa leirikoulutoimintaa järjestävien toimijoiden etua ja antaa tukea toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arvioimiseen. Yhdistys ylläpitää laatusertifikaattia, jolla leirikoulutoiminnan tasokas laatu sen jäsenkeskuksissa varmistetaan.  

Yhdistyksen tunnettuus on korkealla tasolla sekä alan ammattilaisten, että suuren yleisön joukossa. Yhdistys on omalta osaltaan vaikuttanut lainsäädäntöön siten, että leirikoulut on otettu osaksi jokaisen koulun opetussuunnitelmaa ja opettajat saavat päivärahan lisäksi leirikoulusta riittävän palkkion. Leirikoulu ymmärretään erinomaisena työkaluna, joka tukee laaja-alaista ja eheyttävää opetusta, kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä kouluhyvinvointia.

Liity jäseneksi!

Tue toimintaamme liittymällä jäseneksi!
Ota yhteyttä: sly@suokki.fi

Jäsenmaksut 2023
Leirikoulukeskukset 110 €
Henkilöjäsenet 25 €
Yhteisöt ja yritykset 35 €
Kunnat 110 €

Hallitus

Suomen Leirikoulyhdistyksen hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa.
Jäsentemme edustajat voivat asettua ehdolle hallitukseen.

Hallituksen kokoonpano 2024

 • Hallituksen puheenjohtaja: Juha Kuronen
 • Varapuheenjohtaja: Benita Björkell

Hallituksen jäsenet:

 • Benita Björkell
 • Sarianna Alho
 • Selma Närkki
 • Tuija Laitinen
 • Lassi Taisto
 • Tiina Kuusholma
 • Roope Valden (varajäsen)
 • Elise Kurtén (varajäsen)

Arvomme

Yhdenvertaisuus

Kohtaamme kaikki ihmiset samanarvoisena yksilöllisiin ominaisuuksiin katsomatta. Yhdenvertaisuus on pedagogiikkamme kulmakivi ja pyrimme kaikessa toiminnassamme edistämään sen toteutumista.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys syntyy luottamuksesta, vuorovaikutuksesta sekä osallistumisesta. Leirikoulutoiminta tukee kaikkia näitä osa-alueita: toiminta kasvattaa nuoria ryhmässä toimimiseen erilaisissa tilanteissa kouluympäristön ulkopuolella. Näemme yhteisöllisyyden yksilön hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Leirikouluun valmistautuminen on prosessi, joka vahvistaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä tukee tätä kautta myös kouluhyvinvointia.

Osallisuus

Lapsilla ja nuorilla on oikeus olla mukana heitä koskevassa päätöksenteossa ja heidän mielipidettään on kuultava. Leirikoulu tarjoaa oppilaille tilaisuuden osallistua ja vaikuttaa kokoprosessiin aina suunnittelusta varainkeruuseen. Pyrimme tukemaan osallisuuden toteutumista leirikouluprosessissa tarjoamalla leirikoulun järjestäjille tietoa sekä valmiita työkaluja toteutuksen tueksi.

Hyvinvointi

Ulkona oppiminen ja aktiivinen toimijuus tukee sekä fyysistä, että psyykkistä hyvinvointia. Ryhmässä toimiminen sekä yhteisöllisyys puolestaan edistävät yksilön sosiaalista hyvinvointia. Toiminta kannustaa nuoria terveellisiin elämäntapoihin.

Kokemuksellisuus

Leirikoulutoiminta pohjautuu kokemukselliseen oppimiskäsitykseen, jonka keskiössä ovat oppijan omakohtaiset kokemukset sekä niiden reflektointi. Parhaimmillaan toiminta tuottaa elämyksiä sekä onnistumisen iloa, mikä tuo positiivisia vaikutuksia myös arjen koulutyöhön.

Kestävä elämäntapa

Kaiken toimintamme lähtökohtana on kestävä elämäntapa ja siihen kasvaminen sekä kasvattaminen. Huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Toimintaamme ohjaa vuosittain päivitettävä kestävän kehityksen ohjelma konkreettisine tavoitteineen. Viestimme ja kannustamme kestävään elämäntapaan kaiken toiminnan yhteydessä.

Moniväriset kädet, jotka kuvastavat yhteisöllisyyttä

Hankkeet

Minä, sinä, hän – yhdessä enemmän! on nuoriso- ja perhetyön kehittämishanke

Vuonna 2023 alkaneelle nuorisotyön kehittämishankkeen tarkoituksena on tukea etniseen vähemmistöön kuuluvien nuorten sekä heidän perheidensä osallisuutta ja hyvinvointia leiritoiminnan avulla. Etniseen vähemmistöön kuuluvat nuoret kokevat suomalaistaustaisiin nähden enemmän yksinäisyyttä ja läheisien ystävien puutetta. Meillä kolmannen sektorin toimijoilla on mahdollisuus olla mukana kuromassa umpeen kulttuurista kuilua näiden nuorten ja suomalaisen yhteiskunnan välillä.

Olemme saaneet positiivisia kokemuksia toimintamallista ja tulokset ovat kertoneet, että leireille osallistuneista nuorista 79 % sai leirillä uuden ystävän, 88 % nuorista koki, että olivat saaneet tehdä itselleen mielekkäitä asioita ja 88 %tunsi yhteenkuuluvuutta muun ryhmän kanssa.

Tavoitteenamme on, että kehittämistyön tuloksena monikulttuurisen leirityön malli saadaan entistä laajempaan käyttöön koko Suomessa. Leirityön mallin laajemmalla käyttöönotolla voi olla suuri merkitys syrjäytymisen ehkäisijänä sekä paikallisen yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentajana.

Kehittämishanke sai jatkorahoitusta ja jatkuu ainakin vuoden 2025 loppuun saakka.

Etsimme jälleen yhteistyökumppaneiksi leirikeskuksia sekä monikulttuuristen ryhmien kanssa toimivia yhdistyksiä ja organisaatioita vuoden 2025 leireille. Mikäli leirikeskuksenne on kiinnostunut järjestämään yhteistyössä Suomen leirikouluyhdistyksen kanssa monikulttuurisen leirin tai haluatte tarjota kohderyhmällenne mahdollisuuden osallistua toiminnalliselle, osallisuutta ja hyvinvointia tukevalle viikonlippuleirille, ottakaa rohkeasti yhteyttä ja puhutaan lisää!

Hanketta rahoittaa Opetus ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa hankkeesta antaa

Mila Sjöholm
mila@suokki.fi

+358 45 343 8488