Informationspaket för lägerskolan

__wf_reserverad_ärva

Lärare!

Lägerskolan är en kombination av lägerliv och skolarbete och ger en unik möjlighet att lära sig och växa utanför skolan. Lägerskolan stöder läroplanens mål och skapar minnesvärda stunder för både elever och lärare. Lägerskolan fungerar som en mångsidig inlärningsmiljö som stöder elevutveckling på många nivåer.

Lägerskolan främjar välbefinnande, sociala färdigheter, inkludering och en känsla av gemenskap, och stöder samarbete mellan hem och skola.

Läroplanen uppmuntrar undersvisning utanför skolan

Målsättningarna för läroplanen nämner strävan efter en bred undervisning genom användning av olika ämnen i olika inlärningsmiljöer. Utbildningsstyrelsens riktlinjer, lagstiftning som reglerar utbildning och läroplanen tillåter undervisning utanför skolan. Olika inlärningsmiljöer nämns i läroplanen och deras relation betonar lärande, tillväxt och interaktion mellan individen och samhället. Lägerskolan nämns också separat i läroplanen som ett av sätten att integrera undervisning, vars syfte är att främja glädjen och kreativiteten i lärande. Lägerskolor erbjuder möjligheter att utöka inlärningsmiljön och lära sig i autentiska situationer, samt att samarbeta med olika operatörer. Läroplanen uppmuntrar skolor mer och mer till lägeraktiviteter!

10 skäl att gå på lägerskola

1.

Lägerskolan erbjuder en uppfriskande variation på traditionellt skolarbete, som återupplivar elevernas intresse och motivation att studera.

2.

Lägerskolan utökar inlärningsmiljön och möjliggör lärande i autentiska situationer i samarbete med olika operatörer.

3.

Lägerskolans aktiviteter och erfarenhetsupplevelser fördjupar förståelsen och väcker intresse för olika ämnen.

4.

I lägerskolan är de olika ämnena integrerade med varandra, vilket ger möjlighet att planera och genomföra avancerade uppgifter såväl som bredare projekt.

5.

Lägerskolan möjliggör elevorienterat arbete, där elevens aktiva roll lyfts fram.

6.

I lägerskolan bygger gemensamma upplevelser såväl som känslor av framgång förtroende och stärker gruppdynamiken, vilket förbättrar klassens sociala atmosfär.

7.

Nya miljöer uppdaterar och utvidgar ungdomars världsbild.

8.

Lägerskolan utvecklar ansvar och förmåga till självständigt boende.

9.

Lägerskolans projekt stöder samarbete mellan hem och skola.

10.

Lägerskolan är hela klassen delade erfarenheter - inklusive lärare!

Lägerskolan börjar från insamling

Lägerskolor kräver vanligtvis extern finansiering och föräldrarnas insamling för att genomföras. Insamling är en av de viktigaste uppgifterna i lägerskoleprocessen och den bör påbörjas i god tid.

Grundläggande utbildning är gratis, så insamling relaterade till lägerskolor är också frivillig för barn och föräldrar. Alla insamlade medel är alla klassmedlemmars gemensamma egendom, oavsett bidraget från barnet eller barnets familj till insamlingen.

För insamling väljs villiga ansvariga personer bland föräldrarna. Ansvariga personer sköter praktisk insamling, bokföring och insättning av medel. Insamling är inte en del av lärarens eller skolans ansvar. Föräldrarföreningen kan också fungera som fondförvaltare. Alla medel som samlas in med klassen ska alltid sättas in på klasskontot så snart som möjligt. Det är också enkelt att följa klassbudgeten från kontot. Det är lämpligt att informera kommunens bokföring om ansvarig person som valts att sköta klassens konto, för då kan kommunen ta ärendet till domstol vid eventuellt missbruk av pengar. Det är viktigt att tydligt komma överens om spelreglerna för insamling och användning av medel och skriva ner dem i protokollet

 • Hur går insamlingen till?
 • Vad händer om inte tillräckligt med pengar har samlats in?
 • Hur hanterar du potentiellt överskottsmedel eller om lägerskolan avbryts helt?
 • Vad händer om en elev eller elever flyttar till en annan skola eller om nya elever går in i klassen?
 • Hur hanterar du resekostnader och försäkringar för vårdgivare som deltar som handledare?

Saker att tänka på vid insamling

 • Varje elev måste ha möjlighet att gå på en lägerskola enligt skolans läroplan och årsplan, även om han eller hans vårdnadshavare inte är inblandad i insamlingen.
 • Fonder samlas in i den gemensamma statskassan för hela klassen, och ingen redovisning per elev används.
 • Det är viktigt för skolan att ha tydliga riktlinjer för hur man samlar in pengar under skoltiden och att ta hänsyn till jämställdhet mellan grupper och klasser när det gäller insamling.
 • Föräldraföreningen kan samordna insamlingar till grupper och klasser utifrån skolans gemensamma riktlinjer.
 • Det är en bra idé att komma överens med föräldrarna i förväg om hur man går vidare med de insamlade pengarna om lägerskolans projekt inte genomförs eller en av eleverna inte får gå till lägerskolan.
 • Kostnader för lägerskola för handledare och kostnaden för att repatriera en elev som kan orsaka störningar måste också avtalas i förväg.
 • Alla frågor som avtalats med vårdnadshavarna i förväg ska avgöras skriftligen.
 • OBS! För produktförsäljningsarbete krävs skriftligt samtycke från vårdnadshavare under 15 år.

I samarbete

Lägerskolans försäkring

Under lägerskolan har läraren och eleverna liknande försäkringsskydd som under den ordinarie skoldagen. Försäkringen inkluderar inte bagageförsäkring för elever, så föräldrar bör informeras om att teckna bagageförsäkring. Försäkringen täcker inte heller föräldrar som är involverade i lägerskolan. Förutom den försäkring som tillhandahålls av skolan kan de försäkringar som ska förvärvas betalas från de pengar som samlas in för lägerskolan, om det gemensamt beslutas att göra det.

Eleverna

Om lägerskolan nämns i skolans årsplan är kommunen lagstiftningsansvarig för ersättning för eventuella skador och olyckor. Innan du går till lägerskolan är det nödvändigt att ta reda på försäkringsfrågor som rör eleverna, till exempel från skolans rektor. Lägerskolan täcks av samma försäkring som vanlig skoltid, men ofta täcker försäkringen endast olyckor och inte till exempel sjukdomar eller skador på föremål.

Elevernas vårdnadshavare kan få personlig reseförsäkring för sina barn, eller läraren kan få gruppförsäkring för hela gruppen. När det gäller en lägerskola utomlands är passagerarförsäkring särskilt viktig, eftersom sjukvård utomlands kan vara mycket dyr. Det är en bra idé att diskutera försäkringsfrågor med vårdnadshavare, till exempel under ett lägerskolmöte.

Lärare

Eftersom lägerskolan som registreras i årsplanen ses som ett uppdrag och en del av lärarens arbete, är han eller hon försäkrad av lagstadgad olycksfallsförsäkring medan han är på lägerskolan. Annan skolpersonal som skolassistenter är på samma sätt försäkrade. Dessutom kan kommunen ha försäkrad skolpersonal med passagerarförsäkring, bagageförsäkring eller ansvarsförsäkring. Dessa måste dock kontrolleras av läraren med skolans rektor innan resan påbörjas.

Handledares försäkring

De vårdnadshavare som går till lägerskolan är privatpersoner, varför de alltid ansvarar för sina egna försäkringar. Åtminstone olycksfallsförsäkring rekommenderas för vårdnadshavare när man går till en lägerskola, och när man åker utomlands rekommenderas också passagerar- och bagageförsäkring.

Ansvar och kontroll

Aktivt deltagande från alla parter gör lägerskolan till en rikare och mer meningsfull upplevelse som främjar lärande och en känsla av gemenskap. För att driva en framgångsrik lägerskola krävs aktivt deltagande och samarbete från elever, lärare, vårdnadshavare och eventuellt andra samhällsmedlemmar. Aktivt deltagande förstärker det pedagogiska värdet av lägerskolans upplevelse och säkerställer att alla parter upplever resan som meningsfull, givande och säker.

Under lägerskolan har läraren och eleverna försäkringsskydd liknande det under den vanliga skoldagen. Försäkringen inkluderar inte bagageförsäkring för elever, så föräldrar bör informeras om att teckna bagageförsäkring. Försäkringen täcker inte heller föräldrar som är involverade i lägerskolan, de måste vara försäkrade separat från klassens gemensamma medel.

Huoltajien tuki ja positiivinen asenne auttaa oppilaita suhtautumaan leirikouluun avoimin mielin ja nauttimaan kokemuksesta Vårdnadshavarnas stöd och positiva attityd hjälper eleverna att närma sig lägerskolan med ett öppet sinne och njuta av upplevelsen

Vårdnadshavarnas roll i lägerskolan är betydande, eftersom deras stöd och deltagande påverkar lägerskolans framgång och elevernas välmående. Vårdnadshavare eller andra vuxna involverade i lägerskolan bistår läraren och de ser till att lägerskolan sker i enlighet med lägerskolans regler.

Som riktlinje för antalet handledare som går på lägerskolan kan en handledare per tio elever komma i fråga, naturligtvis beroende på vad det är för klass. Det skulle vara idealiskt för lägerskolan att ha både en manlig och en kvinnlig handledare.

Läraren har odelat ansvar för eleverna som deltar i lägerskolan

På lägerskolan har läraren odelat ansvar för de elever som deltar i lägerskolan och deras säkerhet. Vårdnadshavarna eller andra vuxna involverade i lägerskolan samt instruktörerna bistår läraren och de ser till att lägerskolan genomförs i enlighet med lägerskolans regler, så att lägerskolan blir en framgångsrik och trygg upplevelse för alla.

Läraren har också rätt att ställa in lägerskolans resa, även om planeringen av lägerskolan redan är igång, om han anser att klassen eller gruppen i fråga inte är redo att möta de utmaningar lägerskolan innebär. Men lagen om grundläggande utbildning förbjuder en lärare att neka en enskild elev att delta i en lägerskola enbart på grund av oregelbundet beteende som inträffat i skolan. Istället kan läraren prata med vårdnadshavarna till den problematiske eleven eller till och med ställa in hela resan om klassens säkerhet och välbefinnande hotas.

Elevernas aktiva deltagande i lärandeprocesser är i fokus

Elevernas aktiva deltagande innebär praktiskt taget att eleverna inte bara är passiva aktivitetsobjekt under lägerskoleprocessen, utan deltar i alla dess skeden från planering till genomförande. Det är viktigt för lärare att se till att alla elever deltar och drar lika nytta av verksamheten.

Om en elev bryter mot lägerskolans regler, beter sig olämpligt eller äventyrar sin eller andras säkerhet kan han skickas tillbaka hem mitt i lägerskolan. Detta får dock inte medföra kostnader för föräldrarna. Att skicka hem är dock alltid en sista utväg; problem ska i första hand lösas under lägerskolan genom att diskutera och hitta lösningar tillsammans med eleven.

När det som är bäst erbjuder lägerskolan minnesvärda upplevelser för elever, lärare och inblandade vuxna

Årens lägerskoleprojekt slutar inte i deltagarnas medvetande plötsligt när lägerskolan slutar. Alla som deltog i lägerskolan arbetar med det de upplevt i tankarna under lång tid efter hemkomsten från lägerskolan. Lägerskoleupplevelser kan man återvända till senare, till exempel i form av bilder, filmer och bloggar. För att underlätta lärarens arbete kan någon av de vuxna i gruppen ta över koordineringen av kommunikationen mot hemmen under lägerskolan och även spela in lägerskolans händelser samtidigt.

Deltagande

Barn och unga har rätt att vara delaktiga i beslutsfattande som rör dem och deras åsikt ska höras. Elevernas delaktighet och att bli hörd ska också ligga till grund för att organisera skolarbetet.

Utformningen av lägerskolan erbjuder en bra möjlighet att stödja elevernas deltagande. Att delta och konsultera studenter i planeringen av gemensamma projekt är ett naturligt sätt att stärka delaktigheten. Tänk på att lägerskolan planeras och genomförs i första hand för eleverna – inte till exempel för föräldrarna – så deras önskemål ska beaktas.

Elever kan vara delaktiga i planeringen av hela lägerskoleprojektet:

 1. Val av lägerskolans plats. Om möjligt, involvera eleverna i valet av objekt. Punkterna kan i förväg begränsas till alternativ på föräldrakvällen, där eleverna kan rösta och motivera sina åsikter.
 2. Insamling av lägerskola. Insamling är en av de viktigaste uppgifterna för lägerskoleprojektet. Involvera eleverna i planeringen och genomförandet av insamlingen. Fundera tillsammans över hur mycket pengar som behövs och vilka olika sätt att samla in dem. Så implementerar du entreprenörskapsutbildning som bäst! För några av eleverna kan insamlingen kopplad till lägerskolan vara den första kontakten med en mer målmedveten hantering av pengar. Läs tips för insamling här. Det är vårdnadshavarnas ansvar att ansvara för insamlingen.
 3. Uppbyggnad av lägerskolans program. Du kan bygga lägerskoleprogrammet antingen helt genom att planera och genomföra det själv, men många lägercentra har också olika programalternativ att välja mellan. Ge eleverna möjlighet att påverka innehållet i programmet. Eleverna kan till exempel ansvara för att planera och genomföra kvällsprogrammet själva i mindre grupper. Om programmen väljs från lägercentrets utbud bör eleverna ingå i urvalet av programmen.
 4. Lägerskolans regler. Innan man åker till lägerskolan är det bra att ta fram gemensamma spelregler med eleverna som alla accepterar. Om eleverna själva är med och gör reglerna är det också mer troligt att de engagerar sig i dem. Här är ett funktionellt förslag för att skapa spelregler:

Dela in i små grupper i klassen. Varje liten grupp ska först fundera på vad de tycker är de fem viktigaste sakerna så att alla blir bra på lägerskolan. När alla har tänkt i fred får varje grupp dela med sig av sina tankar. Samtidigt skriver läraren ner de frågor som tagits upp på tavlan. När alla grupper har haft en chans att säga sin lista, kan saker läggas till den om någon ändå tänker på något.

När listan är klar får alla rösta på 2-3 (beroende på antal saker) saker. Röstning sker med slutna ögon som handröst. Läraren läser en punkt i taget och räknar rösterna. Efter att alla frågor i styrelsen har gåtts igenom och alla har fått rösta, låt oss se vilka frågor som är de viktigaste utifrån omröstningen, så att alla har det bra på lägerskolan. Lägerskolans gemensamma regler är modifierade från dessa.

Läraren kan komplettera reglerna med praktiska saker, till exempel användning av pengar och läggtider, om de inte kommer upp i regelarbetet. Ladda ner mallen för lägerskolans kontrakt här.

Formulärmallar

Blanketterna som finns här är gratis att använda när du förbereder dig för lägerskolan.