Vad är lägerskola?

Lägerskola är en verksamhet utanför skolan som lärare, elever och föräldrar tillsammans planerar. Lägerskola består av tre delar: förarbete, genomförande och efterarbete.

Man kan definiera lägerskolbegreppet på många olika sätt. I allmänhet består lägerskola av 2-5 dagar i en kombination av läger och skola, där teori och praktik smälter samman. Arbetstid, studieplats och arbetssätt skiljer lägerskolan från den normala skolundervisningen. Under lägerskolan får eleverna i verkligheten studera det de i många ämnen läser om i skolan. Lägerskolan ger de bästa förutsättningarna för en elevcentrerad undervisning där elevens egen aktivitet är i fokus. Genom att hela gruppen hela tiden är tillsammans ökar också elevernas sociala förmåga under en lägerskola.

Lägerskolan stöder den normala undervisningen och ger variation i arbetet. När lägerskola är som bäst ger den minnen för livet, ökar skolmotivationen och förhöjer klassandan. Den ger också möjlighet för läraren att lära känna sina elever i en ny miljö.

Lägerskolan är frivillig för eleven. För den elev som av någon orsak inte deltar i lägerskolan bör ordnas undervisning enligt läroplanen.

Lägerskola i läroplanen

Lägerskolans innehåll grundar sig alltid på läroplanen. Den nya läroplanen skall sporra skolorna att utöka sin lägerskolverksamhet. I den nya läroplanen av år 2016 betonas lägerskolans värdegrund. Redan i målbeskrivningen nämns strävan till vidare kunskapshelheter genom att dra nytta av olika läroämnen i varierande studiemiljöer. Olika inlärningsmiljöer nämns även skilt för sig genom att betona deras betydelse då det gäller individens och gruppens inlärning, tillväxt och växelverkan.

 

LÄROPLANEN 2016

Helhetsskapande undervisning förutsätter ett pedagogiskt grepp, som rör både undervisningens innehåll och arbetsmetoder, där man inom undervisningen i varje läroämne och i synnerhet över läroämnesgränserna studerar olika teman eller företeelser i den verkliga världen som helheter. Omfattningen och sättet på vilket man förverkligar helhetsskapande undervisning kan variera beroende på elevernas behov och målen för undervisningen. Undervisningen kan t.ex. genomföras genom att:

-samma tema studeras parallellt i två eller flera läroämnen samtidigt
-innehåll som hör till samma tema delas in i perioder som följer på varandra
-ordna aktiverande evenemang såsom temadagar, olika tillställningar, kampanjer, studiebesök och lägerskolor
-planera mångvetenskapliga lärområden som omfattar en längre period och flera läroämnen och som kan innehålla ovannämnda helhetsskapande metoder
-skapa helheter där många läroämnen samverkar
-erbjuda samordnad undervisning, så att all undervisning är helhetsbaserad såsom i förskolundervisningen