Infopaketti leirikouluun

Opettaja!

Leirikoulu on yhdistelmä leirielämää ja koulutyötä ja tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden oppia ja kasvaa koulun ulkopuolella. Leirikoulu tukee opetussuunnitelman tavoitteita ja luo ikimuistoisia hetkiä niin oppilaille kuin opettajillekin. Leirikoulu toimii monipuolisena oppimisympäristönä, joka tukee oppilaiden kehitystä monilla tasoilla.

Leirikoulu edistää hyvinvointia, sosiaalisia taitoja, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä tukee kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Opetussuunnitelma kannustaa koulun ulkopuoliseen opetukseen!

Opetussuunnitelman tavoitteissa mainitaan pyrkimys laaja-alaiseen oppimiseen eri oppiaineita hyödyntämällä erilaisissa oppimisympäristöissä. Opetushallituksen linjaukset, opetusta säätelevä lainsäädäntö sekä opetussuunnitelma mahdollistavat koulun ulkopuolella tapahtuvan opetuksen. Erilaiset oppimisympäristöt on mainittu opetussuunnitelmassa ja niiden suhteen korostetaan yksilön sekä yhteisön oppimista, kasvua ja vuorovaikutusta. Myös leirikoulu on erikseen mainittu opetussuunnitelmassa yhtenä opetuksen eheyttämisen keinona, jonka tarkoitus on edistää oppimisen iloa ja luovuutta. Leirikoulut tarjoavat mahdollisuuksia oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa tilanteissa sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Opetussuunnitelma kannustaakin kouluja yhä enemmän leirikoulutoimintaan!

10 syytä lähteä leirikouluun

1.

Leirikoulu tarjoaa virkistävää vaihtelua perinteiseen koulutyöskentelyyn, elvyttäen oppilaiden kiinnostusta ja opiskelumotivaatiota.

2.

Leirikoulu laajentaa oppimisympäristöä ja mahdollistaa oppimisen autenttisissa tilanteissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

3.

Leirikoulun aktiviteetit ja elämykselliset kokemukset syventävät ymmärrystä ja herättävät kiinnostusta eri aiheisiin.

4.

Leirikoulussa eri oppiaineet integroituvat keskenään tarjoten mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa syventäviä tehtäviä sekä laajempia projekteja.

5.

Leirikoulu mahdollistaa oppilaslähtöisen työskentelyn, jossa oppilaan aktiivinen rooli pääsee esille.

6.

Leirikoulussa yhteisölliset kokemukset sekä onnistumisen tunteet rakentavat luottamusta ja vahvistavat ryhmädynamiikkaa parantaen luokan sosiaalista ilmapiiriä.

7.

Uudet ympäristöt virkistävät sekä laajentavat nuorten maailmankuvaa.

8.

Leirikoulu kehittää vastuullisuutta ja valmiuksia itsenäiseen elämään.

9.

Leirikouluprojekti tukee kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

10.

Leirikoulu on koko luokan yhteinen kokemus- opettajat mukaan lukien!

Leirikoulu alkaa varainkeruusta

Leirikoulut vaativat toteutuakseen yleensä ulkopuolista rahoitusta ja vanhempien varainkeruutyötä. Varainhankinta on leirikouluprosessin yksi keskeisimmistä tehtävistä ja se tulee aloittaa hyvissä ajoin.

Perusopetus on maksutonta, joten myös leirikouluihin liittyvä varainkeruu on lapsille ja vanhemmille vapaaehtoista. Kaikki kerättävät varat ovat jokaiselle luokkalaiselle yhteisesti kuuluvaa omaisuutta riippumatta lapsen tai lapsen perheen panostuksesta varainkeruuseen.

Varainkeruuta varten valitaan vanhempien joukosta halukkaat vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt huolehtivat käytännön varainhankinnasta, kirjanpidosta ja varojen tallettamisesta. Varainhankinta ei kuulu opettajan tai koulun velvollisuuksiin. Myös vanhempainyhdistys voi toimia varojen hoitajana. Kaikki luokan kanssa kerätyt varat on syytä tallettaa aina mahdollisimman pian luokan tilille. Tililtä on myös helppo seurata luokan budjettia. Kunnan kirjanpitoon kannattaa ilmoittaa luokan tilin hoitamista varten valittu vastuuhenkilö, sillä silloin mahdollisen rahojen väärinkäytön kohdalla kunta voi viedä tapauksen oikeuteen. Varojen keruuseen ja käyttöön liittyvistä pelisäännöistä on tärkeä sopia selkeästi ja kirjata ne ylös pöytäkirjaan

 • Miten varainhankintaa tehdään?
 • Miten menetellään, jos varoja ei saada kerättyä tarpeeksi?
 • Miten menetellään mahdollisesti ylijäävien varojen kanssa tai jos leirikoulu peruuntuu kokonaan?
 • Miten menetellään, jos oppilas tai oppilaita siirtyy toiseen kouluun tai jos luokkaan tulee uusia oppilaita?
 • Miten hoidetaan valvojiksi lähtevien huoltajien matkakulut ja vakuutukset?

Varainkeruussa huomioitavaa

 • Jokaisella oppilaalla on oltava mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja vuotuisen suunnitelman mukaiseen leirikouluun, vaikka hän tai hänen huoltajansa eivät osallistuisi varojen keräykseen.
 • Varoja kerätään koko luokan yhteiseen kassaan, eikä oppilaskohtaista kirjanpitoa käytetä.
 • Koululla on tärkeää olla selkeät ohjeet kouluajalla tapahtuvasta varojenkeruusta ja huomioitava ryhmien ja luokkien yhdenvertaisuus varainkeruun suhteen.
 • Vanhempainyhdistys voi koordinoida ryhmien ja luokkien varainhankintaa koulun yhteisen ohjeistuksen pohjalta.
 • Vanhempien kanssa on hyvä sopia etukäteen, miten kerättyjen rahojen suhteen toimitaan, jos leirikouluhanke ei toteudukaan tai joku oppilaista ei pääsekään lähtemään leirikouluun.
 • Myös valvojien leirikoulukustannuksista ja mahdollisesta häiriötä aiheuttavan oppilaan kotiuttamiskustannuksista on sovittava etukäteen.
 • Kaikki huoltajien kanssa etukäteen sovittavat asiat on hyvä päättää kirjallisesti.
 • Huom! Tuotemyyntityöhön tarvitaan alle 15-vuotiailta huoltajien kirjallinen suostumus.

Yhteistyössä

Leirikoulun vakuutukset

Leirikoulun aikana opettajalla ja oppilailla on voimassa samanlainen vakuutusturva kuin tavallisen koulupäivän aikana. Vakuutus ei sisällä oppilaiden matkatavaravakuutusta, joten vanhempia tulee informoida matkatavaravakuutuksen ottamisesta. Vakuutus ei myöskään kata leirikoulussa mukana olevia vanhempia. Koulun tarjoamien vakuutuksien lisäksi hankittavat vakuutukset voidaan maksaa leirikoulua varten kerätyistä rahoista, jos niin yhdessä päätetään.

Oppilaat

Jos leirikoulu on mainittu koulun vuosisuunnitelmassa, kunta on lainsäädännöllisesti vastuussa mahdollisten vahinkojen ja tapaturmien korvaamisesta. Ennen leirikouluun lähtöä on syytä selvittää oppilaita koskevat vakuutusasiat esimerkiksi koulun rehtorilta. Leirikoulu kuuluu saman vakuutuksen piirin kuin normaali kouluaikakin, mutta usein vakuutus kattaa pelkät tapaturmat eikä esimerkiksi sairaustapauksia tai esinevahinkoja.

Oppilaiden huoltajat voivatkin hankkia lapsilleen henkilökohtaiset matkavakuutukset, tai opettaja voi hankkia koko ryhmälle ryhmävakuutuksen. Ulkomaille suuntautuvan leirikoulun kohdalla matkustajavakuutus on erityisen tärkeä, sillä sairaanhoito ulkomailla voi olla hyvinkin kallista. Vakuutusasioista on hyvä keskustella huoltajien kanssa esimerkiksi leirikoulupalaverissa.

Opettajat

Koska vuosisuunnitelmaan kirjattu leirikoulu nähdään virkamatkana ja osana opettajan työtä, on hän leirikoulussa ollessaan vakuutettuna lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Myös muu koulun henkilökunta, kuten koulunkäyntiavustajat ovat samoin tavoin vakuutettuja. Lisäksi kunta on saattanut vakuuttaa koulun henkilökunnan matkustajavakuutuksella, matkatavaravakuutuksella tai vastuuvakuutuksella. Nämä opettajan on kuitenkin tarkistettava koulun rehtorilta ennen matkalle lähtöä.

Valvojien vakuutukset

Leirikouluun lähtevät huoltajat ovat yksityishenkilöitä, minkä vuoksi he ovat aina itse vastuussa omista vakuutuksistaan. Leirikouluun lähtiessä suositellaan huoltajille ainakin tapaturmavakuutusta, ja ulkomaille lähdettäessä myös matkustaja- ja matkatavaravakuutusta.

Vastuu ja valvonta

Aktiivinen osallistuminen kaikilta osapuolilta tekee leirikoulusta rikkaamman ja merkityksellisemmän kokemuksen, joka edistää oppimista ja yhteisöllisyyttä. Onnistuneen leirikoulun järjestämiseksi tarvitaan oppilaiden, opettajien, huoltajien ja mahdollisesti muiden yhteisön jäsenten aktiivista osallistumista ja yhteistyötä. Aktiivinen osallistuminen vahvistaa leirikoulukokemuksen opetuksellista arvoa ja varmistaa, että kaikki osapuolet kokevat matkan merkityksellisenä ja palkitsevana ja turvallisena.

Leirikoulun aikana opettajalla ja oppilailla on voimassa samanlainen vakuutusturva kuin tavallisen koulupäivän aikana. Vakuutus ei sisällä oppilaiden matkatavaravakuutusta, joten vanhempia tulee informoida matkatavaravakuutuksen ottamisesta. Vakuutus ei myöskään kata leirikoulussa mukana olevia vanhempia, vaan heidät on vakuutettava erikseen luokan yhteisistä varoista.

Huoltajien tuki ja positiivinen asenne auttaa oppilaita suhtautumaan leirikouluun avoimin mielin ja nauttimaan kokemuksesta

Huoltajien rooli leirikoulussa on merkittävä, sillä heidän tukensa ja osallistumisensa vaikuttaa leirikoulun onnistumiseen ja oppilaiden hyvinvointiin. Leirikoulussa mukana olevat huoltajat tai muut aikuiset ovat avustamassa opettajaa ja he huolehtivat siitä, että leirikoulu toteutuu leirikoulusääntöjä noudattaen.

Ohjenuorana leirikouluun lähtevien valvojien määrässä voidaan pitää yhtä valvojaa kymmentä oppilasta kohden, riippuen toki siitä, millainen luokka on kyseessä. Ihanteellista olisi, että leirikouluun saataisiin sekä mies- että naispuolinen valvoja.

Opettajalla on leirikouluun osallistuvista oppilaista jakamaton vastuu

Leirikoulussa opettajalla on jakamaton vastuu leirikouluun osallistuvista oppilaista sekä heidän turvallisuudestaan. Leirikoulussa mukana olevat huoltajat tai muut aikuiset sekä ohjaajat, ovat avustamassa opettajaa ja he huolehtivat siitä, että leirikoulu toteutuu leirikoulusääntöjä noudattaen siten, että leirikoulu on onnistunut ja turvallinen kokemus kaikille.

Opettajalla on myös oikeus peruuttaa leirikoulumatka, vaikka leirikoulun suunnittelu olisi jo käynnissä, jos hän katsoo, että kyseinen luokka tai ryhmä ei ole valmis kohtaamaan leirikoulun asettamia haasteita. Perusopetuslaki kuitenkin kieltää opettajaa epäämästä yksittäiseltä oppilaalta osallistumista leirikouluun pelkästään koulussa tapahtuneen sääntöjenvastaisen käytöksen perusteella. Sen sijaan opettaja voi keskustella ongelmallisesti käyttäytyvän oppilaan huoltajien kanssa tai jopa peruuttaa koko matkan, jos luokan turvallisuus ja hyvinvointi ovat uhattuna.

Oppilaiden aktiivinen osallistuminen oppimisprosesseihin on keskiössä

Oppilaiden aktiivinen osallistuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että oppilaat eivät ole vain passiivisia toiminnan kohteita leirikouluprosessin aikana, vaan osallistuvat sen kaikkiin vaiheisiin suunnittelusta toteutukseen. Opettajien on tärkeä varmistaa, että kaikki oppilaat osallistuvat ja hyötyvät toiminnasta tasapuolisesti.  

Jos oppilas rikkoo leirikoulun sääntöjä, käyttäytyy sopimattomasti tai vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden, hänet voidaan lähettää kesken leirikoulun takaisin kotiin. Tästä ei kuitenkaan saa aiheutua kustannuksia vanhemmille. Kotiin lähettäminen on kuitenkin aina viimeinen keino; ongelmat tulisi ensisijaisesti ratkaista leirikoulun aikana keskustelemalla ja etsimällä ratkaisuja yhdessä oppilaan kanssa.

Leirikoulu tarjoaa parhaimmillaan ikimuistoisia kokemuksia niin oppilaille, opettajalle kuin mukana oleville aikuisille

Vuosien leirikouluprojekti ei lopu osallistujien mielissä yhtäkkisesti leirikoulun päättyessä. Jokainen leirikouluun osallistunut työstää mielessään kokemaansa vielä pitkään leirikoulusta paluun jälkeen. Leirikoulukokemuksiin voidaan palata myöhemmin, esimerkiksi valokuvien, videoiden sekä blogien muodossa. Opettajan työ helpottamiseksi, joku ryhmän aikuisista voi ottaa vastuulleen viestinnän koordinoinnin kotien suuntaan leirikoulun aikana ja taltioida myös samalla leirikoulun tapahtumia.

Osallisuuden tukeminen

Lapsilla ja nuorilla on oikeus olla mukana heitä koskevassa päätöksenteossa ja heidän mielipidettään on kuultava. Oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen tulisi olla myös koulutyön järjestämisen perustana.

Leirikoulun suunnittelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden oppilaiden osallisuuden tukemiseen. Oppilaiden osallistuminen ja heidän kuuleminen yhteisten projektien suunnittelussa on luonteva tapa osallisuuden vahvistamiseen. Leirikoulu järjestetään esisijaisesti oppilaille, mutta opettajaa on myös hyvä kuulla, sillä hänellä on usein omia tavoitteita leirikoulun osalta.

Oppilaat voi ottaa osallisiksi koko leirikouluprojektin suunnitteluun:

 1. Leirikoulukohteen valinta. Jos mahdollista, ota oppilaat mukaan kohteen valintaan. Kohteet voi rajata etukäteen vaihtoehdoiksi vanhempainillassa, joista oppilaat saavat äänestää ja perustella mielipiteensä.
 2. Leirikoulun varainkeruu. Varainkeruu on yksi leirikouluprojektin keskeisimpiä tehtäviä. Ota oppilaat mukaan varainkeruun suunnitteluun ja toteutukseen. Miettikää yhdessä, kuinka paljon rahaa tarvitaan ja millaisilla eri tavoilla sitä kerätään. Näin toteutatte yrittäjyyskasvatusta parhaimmillaan! Osalle oppilaista leirikouluun liittyvä varainkeruu saattaa olla ensikosketus rahan määrätietoisemmasta käsittelystä. Lue vinkkejä varainkeruuseen täältä. Varainkeruusta vastaaminen on huoltajien tehtävä.
 3. Leirikouluohjelman rakentaminen. Leirikouluohjelman voi rakentaa joko kokonaan itse suunnitellen ja toteuttaen, mutta useissa leirikeskuksissa on myös erilaisia ohjelmavaihtoehtoja valittavina. Anna oppilaille mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön. Oppilaat voivat olla esimerkiksi vastuussa itse iltaohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta pienryhmissä. Jos ohjelmia valitaan leirikeskuksen tarjonnasta, tulisi oppilaat ottaa mukaan ohjelmien valintaan.
 4. Leirikoulun pelisäännöt. Ennen leirikouluun lähtöä kannattaa oppilaiden kanssa laatia yhteiset pelisäännöt, jotka jokainen hyväksyy. Mikäli oppilaat ovat itse mukana sääntöjen tekemisessä, on niihin sitoutuminen myös todennäköisempää. Tässä yksi toiminnalinen ehdotus pelisääntöjen muodostamiseen:

Jakautukaa luokassa pienryhmiin. Jokainen pienryhmä saa ensin miettiä, mitkä heidän mielestään on viisi tärkeintä asiaa, jotta jokaisella on hyvä olla leirikoulussa. Kun kaikki ovat rauhassa miettineet, saa jokainen ryhmä kertoa ajatuksensa. Samalla opettaja kirjoittaa esille tulleet asiat ylös taululle. Kun kaikki ryhmät ovat saaneet sanoa listansa, voidaan siihen vielä lisätä asioita, jos jollekulle tulee vielä jotain mieleen.

Kun lista on valmis, saa jokainen äänestää 2-3 (riippuen asioiden määrästä) asiaa. Äänestäminen tapahtuu silmät kiinni käsiäänestyksenä. Opettaja lukee asian kerrallaan ja laskee äänet. Kun kaikki taulun asiat on käyty läpi ja jokainen on saanut äänestää, katsotaan mitkä asiat ovat äänestyksen perusteella tärkeimpiä, jotta kaikilla olisi leirikoulussa hyvä olla. Näistä muokataan yhteiset leirikoulun pelisäännöt.

Opettaja voi täydentää sääntöjä käytännön asioilla, esimerkiksi rahan käytöllä ja nukkumaanmenoajoilla, mikäli ne eivät tule esille sääntötyöskentelyssä. Lataa pohja leirikoulusopimukselle täältä.

Lomakeet

Täältä löytyviä lomakkeita voit vapaasti hyödyntää leirikouluun valmistautuessa.