Vinkkejä varainkeruuseen

Leirikouluprosessin yksi keskeisimmistä tehtävistä on varainkeruu, joten se on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Varainkeruuta suunniteltaessa tulee huomioida, että jokaisella oppilaalla on perustuslain mukainen oikeus maksuttomaan opetukseen, eikä oppilaan tai hänen vanhempiensa ole pakko suostua varainkeruuseen. Jokaisella oppilaalla on kuitenkin oltava mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen leirikouluun, vaikka hän tai hänen huoltajansa eivät osallistuisi varojen keräykseen. Varainkeruu siis perustuu vapaaehtoisuuteen ja kaikki kerättävät varat ovat jokaiselle luokkalaiselle yhteisesti kuuluvaa omaisuutta riippumatta lapsen tai lapsen perheen panostuksesta varainkeruuseen. Jos luokalle tulee kesken leirikouluprojektin uusi oppilas, hänellä on oikeus osallistua leirikouluun ja päästä kohtuullisuuden nimissä osalliseksi yhteisesti kerättyihin varoihin.

Vanhempien kanssa on hyvä sopia etukäteen, miten kerättyjen rahojen suhteen toimitaan, jos leirikouluhanke ei jostain syystä toteudukaan tai joku oppilaista ei pääsekään lähtemään leirikouluun. Myös valvojien leirikoulukustannuksista ja mahdollisesta häiriötä aiheuttavan oppilaan kotiuttamiskustannuksista on sovittava etukäteen. Kaikki huoltajien kanssa etukäteen sovittavat asiat on päätettävä kirjallisesti. Muutenkin opettajan on syytä säilyttää kaikki leirikouluun liittyvät varaukset ja sopimukset.

Varainkeruu ei ole koulun tehtävä, vaan vanhempien joukosta kannattaa valita tehtävään halukkaat vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt huolehtivat käytännön varainhankinnasta, kirjanpidosta ja varojen tallettamisesta. Opettajan tulee kuitenkin olla perillä varojen karttumisesta ja kirjanpidosta. Opettaja toimii yleensä varainhankinnan koordinoijana, mutta huoltajilla on vastuu sen toteutuksesta käytännössä.

Varojen hoito

Leirikouluprosessin alkaessa luokalle kannattaa perustaa oma tili. Tilin perustamista varten kannattaa valita vanhempien joukosta vastuuhenkilö, joka yksin tai yhdessä opettajan kanssa huolehtii tilin hoitamisesta. Opettajalla tulee kuitenkin aina olla käyttöoikeus tiliin.

Kaikki luokan kanssa kerätyt varat on syytä tallettaa aina mahdollisimman pian luokan tilille. Tililtä on myös helppo seurata luokan budjettia. Kunnan kirjanpitoon kannattaa ilmoittaa luokan tilin hoitamista varten valittu vastuuhenkilö, sillä silloin mahdollisen rahojen väärinkäytön kohdalla kunta voi viedä tapauksen oikeuteen.

Ideoita varainkeruuseen

Leirikoulun varainkeruu voi olla yrittäjyyskasvatusta parhaimmillaan! Ota siis oppilaat mukaan suunnitteluun. Varainkeruun aikana konkretisoituu käytännössä budjetin tekeminen ja rahan käsittely. Osalle oppilaista leirikouluun liittyvä varainkeruu saattaa olla ensikosketus rahan määrätietoisemmasta käsittelystä. Oppilaiden kanssa onkin hyvä miettiä yhdessä, kuinka paljon rahaa tarvitaan ja millaisilla eri tavoilla sitä kerätään. 

1. Viikko-/kuukausimaksut
Huoltajien kanssa on sovittava, kerätäänkö leirikoulukustannuksia suoraan oppilailta ja heidän huoltajiltaan ja jos, niin millaisissa erissä. Huoltajat ja opettaja voivat laatia sopimuksen myös oppilaille siten, että oppilaat sitoutuvat kotona esimerkiksi siivoamaan maksuja vastaan.

2. Tapahtumien järjestäminen
Erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestäminen kohottaa samalla myös luokkahenkeä. Leirikoulua varten voidaan järjestää esimerkiksi kirpputori tai kouludisco. On kuitenkin muistettava, että koulun tiloissa järjestettävistä tapahtumista ei vastaa koulu, vaan tapahtumasta vastuussa olevat huoltajat. Huoltajat huolehtivat muun muassa luvista, myymisestä ja järjestyksenvalvonnasta. Arpajaisten järjestämistä koskee arpajaislaki, jonka rajoitukset kannattaa tarkistaa paikalliselta poliisilaitokselta.

Lisäksi luokan kanssa on mahdollista päästä avustamaan erilaisiin paikallisiin tapahtumiin esimerkiksi keräämään roskia, haravoimaan taloyhtiöiden pihoja tai paketoimaan lahjoja. Kannattaakin ottaa rohkeasti yhteyttä paikallisiin toimijoihin. Usein myös vanhempien työpaikkojen joukosta saattaa löytyä tällaisia yrityksiä. Luokan kanssa voidaan myös keksiä myytäväksi sopivia palveluita kuten siivousta tai koiran ulkoilutusta. Palveluita voidaan myydä esimerkiksi naapureille ja sukulaisille.

3. Myyntityö
Nykyisin on monia yrityksiä, jotka tarjoavat erilaisia tuotteita myyntiin retkien varainkeruuta varten. Usein tuotteiden maksaminen suoritetaan vasta jälkikäteen ja ylijäävät tuotteet saa palauttaa. Myyntityön suhteen on kuitenkin muistettava, että oppilaita ei ole koulun puolesta vakuutettu, ja myyntityöhön vaaditaan alle 15-vuotiailta huoltajan suostumus. Myyntityö, niin kuin yhteisten tapahtumien järjestäminenkin, opettavat lapsia työskentelemään yhteisen päämäärän eteen ja lisäävät heidän kuluttajatietoisuuttaan.

Myytävää tuotetta valitessa kannattaa miettiä myynnin ajankohtaa ja tuotteiden kysyntää. Usein sellaiset tuotteet, joita ihmiset käyttävät päivittäin, ovat helpoimpia saada kaupaksi. Toinen vaihtoehto on valmistaa tuotteita, kuten joulukortteja, virpomavitsoja tai muita pieniä käsitöitä myyntiin itse. Luokan kanssa hauskaa on myös valmistaa esimerkiksi luokan oma kalenteri tai järjestää leivonnaismyyjäiset koululla koulun oppilaille ja opettajille.

4. Pullojen kerääminen
Jos omalla paikkakunnalla järjestetään varainhankinnan aikaan suuria tapahtumia, pulloja keräämällä voi saada kokooon mukavasti rahaa leirikoulua varten. Samalla oppilaat saavat ympäristökasvatusta, kun oma lähiympäristö saadaan puhtaaksi!

5. Yleisöksi/avustajaksi
Monet tutotantoyhtiöt etsivät ryhmiä yleisöksi ja avustajiksi tv-ohjelmiin pientä palkkaa vastaan. Kannattaakin ottaa suoraan yhteyttä tuotantoyhtiöihin. Luokka saa samalla hauskan kokemuksen ja pääsevät näkemään tv-ohjelman tekoa!

6. Koulu
Koululta kannattaa kysyä tukea leirikoulua varten, vaikka monesti koulujen rahatilanne onkin tiukka.

7. Sponsorit
Leirikouluhankkeelle voi kysyä sponsorointia esim. paikallisilta yrityksiltä. Vastineeksi yritykset tavallisesti haluavat logonsa esille hankkeen yhteydessä. Sponsoroinnin suhteen on kuitenkin otettava huomioon yrityksen toimialan sopivuus leirikouluhankkeelle.