Vinkkejä varainkeruuseen

Leirikoulu on opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista koulun toimintaa, joka kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Toteutuakseen leirikoulut vaativat yleensä ulkopuolista rahoitusta ja vanhempien varainkeruutyötä. Varainkeruu onkin yksi leirikouluprosessin keskeisimmistä tehtävistä, joten se on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Perusopetus on maksutonta ja myös leirikouluihin liittyvä varainkeruu on lapsille ja vanhemmille vapaaehtoista. Varoja kerätään koko luokan yhteiseen kassaan, eikä oppilaskohtaista kirjanpitoa käytetä.  Koululla on tärkeää olla selkeät ohjeet kouluajalla tapahtuvasta varojenkeruusta ja mahdollistaa ryhmien ja luokkien yhdenvertaisuus tässä asiassa. Vanhempainyhdistys voi koordinoida ryhmien ja luokkien varainhankintaa koulun yhteisen ohjeistuksen pohjalta.

Varainkeruu siis perustuu vapaaehtoisuuteen ja kaikki kerättävät varat ovat jokaiselle luokkalaiselle yhteisesti kuuluvaa omaisuutta riippumatta lapsen tai lapsen perheen panostuksesta varainkeruuseen.  Jokaisella oppilaalla on oltava mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen leirikouluun, vaikka hän tai hänen huoltajansa eivät osallistuisi varojen keräykseen. Esimerkiksi oppilas, joka on saapunut ryhmään kesken leirikoulun suunnittelun ja varainkeruun, on tasavertaisessa asemassa muiden retkelle lähtevien oppilaiden kanssa, eikä häntä voida velvoittaa työ- tai rahakorvaukseen retkelle lähdön edellytyksenä.

Vanhempien kanssa on myös hyvä sopia etukäteen, miten kerättyjen rahojen suhteen toimitaan, jos leirikouluhanke ei jostain syystä toteudukaan tai joku oppilaista ei pääsekään lähtemään leirikouluun. Myös valvojien leirikoulukustannuksista ja mahdollisesta häiriötä aiheuttavan oppilaan kotiuttamiskustannuksista on sovittava etukäteen. Kaikki huoltajien kanssa etukäteen sovittavat asiat on hyvä päättää kirjallisesti.

Leirikoulun suunnittelua varten luokkaan on hyvä perustaa luokkatoimikunta tai vanhempien tiimi. Luokkatoimikunnan perustaminen voi lähteä liikkeelle yksittäisen vanhemman aloitteesta. Luokkatoimikunnan perustamiskokoukseen tulee kutsua luokan kaikki vanhemmat. Luokanopettaja/ryhmänohjaaja välittää mielellään valmiin kutsun kaikille vanhemmille. On tärkeää käyttää useampaa viestintäkanavaa, jotta viesti tavoittaisi kaikki perheet.

Tilin avaaminen

Luokkatoimikunnan perustamisen yhteydessä tulee tehdä pöytäkirja tai vastaava laillisuusasiakirja, josta käy ilmi, että vanhemmat ovat yhteisessä kokoontumisessaan perustaneet luokkatoimikunnan ja päättäneet avata tilin leirikoulun toteuttamista varten. Pöytäkirja tarvitaan tilin avaamisen yhteydessä. Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi luokkatoiminnan yhteyshenkilöt, päätöksentekoon liittyvät toimintatavat, luokkatilin omistaja ja tilin käyttöön oikeutetut henkilöt sekä tiliin liitettävät palvelut muutos- ja lopetusoikeuksineen.

Opettaja ei saa toimia rahastonhoitajana, eikä hänellä voi olla tilinkäyttöoikeuksia luokan tilille.

Varojen hoito

Varainkeruuta varten valitaan vanhempien joukosta halukkaat vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt huolehtivat käytännön varainhankinnasta, kirjanpidosta ja varojen tallettamisesta. Varainhankinta ei kuulu opettajan tai koulun velvollisuuksiin, mutta opettajan on tiedettävä varainhankinnan tilanteesta. Myös vanhempainyhdistys voi toimia varojen hoitajana.

Kaikki luokan kanssa kerätyt varat on syytä tallettaa aina mahdollisimman pian luokan tilille. Tililtä on myös helppo seurata luokan budjettia. Kunnan kirjanpitoon kannattaa ilmoittaa luokan tilin hoitamista varten valittu vastuuhenkilö, sillä silloin mahdollisen rahojen väärinkäytön kohdalla kunta voi viedä tapauksen oikeuteen.

Tukea ja ideoita varainhankintaan

 

Suomen Vanhempainliitto leirikouluja koskeva ohjelistus 

Opetushallitus koulun retket ja leirkoulut

Ideoita varainkeruuseen

Leirikoulun varainkeruu voi olla yrittäjyyskasvatusta parhaimmillaan! Ota siis oppilaat mukaan suunnitteluun. Varainkeruun aikana konkretisoituu käytännössä budjetin tekeminen ja rahan käsittely. Osalle oppilaista leirikouluun liittyvä varainkeruu saattaa olla ensikosketus rahan määrätietoisemmasta käsittelystä. Oppilaiden kanssa onkin hyvä miettiä yhdessä, kuinka paljon rahaa tarvitaan ja millaisilla eri tavoilla sitä kerätään. 

1. Viikko-/kuukausimaksut
Huoltajien kanssa on sovittava, kerätäänkö leirikoulukustannuksia suoraan oppilailta ja heidän huoltajiltaan ja jos, niin millaisissa erissä. Huoltajat ja opettaja voivat laatia sopimuksen myös oppilaille siten, että oppilaat sitoutuvat kotona esimerkiksi siivoamaan maksuja vastaan.

2. Tapahtumien järjestäminen
Erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestäminen kohottaa samalla myös luokkahenkeä. Leirikoulua varten voidaan järjestää esimerkiksi kirpputori tai kouludisco. On kuitenkin muistettava, että koulun tiloissa järjestettävistä tapahtumista ei vastaa koulu, vaan tapahtumasta vastuussa olevat huoltajat. Huoltajat huolehtivat muun muassa luvista, myymisestä ja järjestyksenvalvonnasta. Arpajaisten järjestämistä koskee arpajaislaki, jonka rajoitukset kannattaa tarkistaa paikalliselta poliisilaitokselta.

Lisäksi luokan kanssa on mahdollista päästä avustamaan erilaisiin paikallisiin tapahtumiin esimerkiksi keräämään roskia, haravoimaan taloyhtiöiden pihoja tai paketoimaan lahjoja. Kannattaakin ottaa rohkeasti yhteyttä paikallisiin toimijoihin. Usein myös vanhempien työpaikkojen joukosta saattaa löytyä tällaisia yrityksiä. Luokan kanssa voidaan myös keksiä myytäväksi sopivia palveluita kuten siivousta tai koiran ulkoilutusta. Palveluita voidaan myydä esimerkiksi naapureille ja sukulaisille.

3. Myyntityö
Nykyisin on monia yrityksiä, jotka tarjoavat erilaisia tuotteita myyntiin retkien varainkeruuta varten. Usein tuotteiden maksaminen suoritetaan vasta jälkikäteen ja ylijäävät tuotteet saa palauttaa. Myyntityön suhteen on kuitenkin muistettava, että oppilaita ei ole koulun puolesta vakuutettu, ja myyntityöhön vaaditaan alle 15-vuotiailta huoltajan suostumus. Myyntityö, niin kuin yhteisten tapahtumien järjestäminenkin, opettavat lapsia työskentelemään yhteisen päämäärän eteen ja lisäävät heidän kuluttajatietoisuuttaan.

Myytävää tuotetta valitessa kannattaa miettiä myynnin ajankohtaa ja tuotteiden kysyntää. Usein sellaiset tuotteet, joita ihmiset käyttävät päivittäin, ovat helpoimpia saada kaupaksi. Toinen vaihtoehto on valmistaa tuotteita, kuten joulukortteja, virpomavitsoja tai muita pieniä käsitöitä myyntiin itse. Luokan kanssa hauskaa on myös valmistaa esimerkiksi luokan oma kalenteri tai järjestää leivonnaismyyjäiset koululla koulun oppilaille ja opettajille.

4. Pullojen kerääminen
Jos omalla paikkakunnalla järjestetään varainhankinnan aikaan suuria tapahtumia, pulloja keräämällä voi saada kokooon mukavasti rahaa leirikoulua varten. Samalla oppilaat saavat ympäristökasvatusta, kun oma lähiympäristö saadaan puhtaaksi!

5. Yleisöksi/avustajaksi
Monet tutotantoyhtiöt etsivät ryhmiä yleisöksi ja avustajiksi tv-ohjelmiin pientä palkkaa vastaan. Kannattaakin ottaa suoraan yhteyttä tuotantoyhtiöihin. Luokka saa samalla hauskan kokemuksen ja pääsevät näkemään tv-ohjelman tekoa!

6. Koulu
Koululta kannattaa kysyä tukea leirikoulua varten, vaikka monesti koulujen rahatilanne onkin tiukka.

7. Sponsorit
Leirikouluhankkeelle voi kysyä sponsorointia esim. paikallisilta yrityksiltä. Vastineeksi yritykset tavallisesti haluavat logonsa esille hankkeen yhteydessä. Sponsoroinnin suhteen on kuitenkin otettava huomioon yrityksen toimialan sopivuus leirikouluhankkeelle.