Opettajan oikeudet

Leirikouluun lähteminen on aina vastuuopettajan päätös, eikä hänellä ole velvoitteita leirikoulun järjestämiseen. Koska opettajan vastuu oppilaista on jakamaton, on opettajalla päätäntävalta myös matkakohteesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä. Opettajalla on siis oikeus turvallisuuteen vedoten kieltäytyä esimerkiksi tietyistä matkakohteista.

Vaikka leirikouluprosessi olisi aloitettu, on opettajalla oikeus perua matka, jos hän katsoo ettei matkalle lähtevä luokka tai ryhmä hänen mielestään kykene suoriutumaan matkan haasteista. Perusopetuslaki kuitenkin estää opettajaa eväämästä leirikoulun yksittäiseltä oppilaalta, vaikka oppilas käyttäytyisi koulussa sääntöjen vastaisesti. Opettaja voi kuitenkin keskustella oppilaan huoltajien kanssa tai perua koko matkan. Mikäli oppilas ei noudata leirikoulusääntöjä ja ohjeita, toimii asiattomasti tai vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden, voidaan hänet toimittaa kesken leirikoulun kotiin. Tästä ei kuitenkaan saa koitua kustannuksia vanhemmille, vaan mahdolliset kustannukset voidaan maksaa esimerkiksi yhdessä kerätyistä varoista. Palautettaessa oppilas kesken leirikoulun, tulee opettajan olla yhteydessä oppilaan vanhempiin ja sopia, kuinka kotiinpaluu on paras järjestää. Kotiin lähettäminen ei kuitenkaan ole koskaan ensisijainen keino puuttua ongelmiin, vaan ongelma olisi hyvä pyrkiä ensin selvittämään ja sopimaan oppilaan kanssa leirikoulukohteessa.

Koulun vuosisuunnitelmaan kirjattu leirikoulu on opettajan työtä ja siten virkamatka, joten hänelle maksetaan siitä virkaehtosopimuksen mukaiset korvaukset. Muut opettajan kulut maksetaan tavallisesti leirikoulukassasta.

Vastuu ja valvonta leirikoulussa

Leirikouluun on syytä lähteä valvojiksi opettajan lisäksi myös muita aikuisia. Ohjenuorana voidaan pitää yhtä valvojaa kymmentä oppilasta kohden, riippuen toki siitä, millainen luokka on kyseessä. Ihannetapaus olisi, että leirikouluun saataisiin sekä mies- että naispuolinen valvoja esimerkiksi saunomisten ja uintien valvontaa helpottamaan. Lisäksi eri leirikoulukohteet saattavat asettaa erillisiä minimivaatimuksia valvojien suhteen, tämä on hyvä selvittää aina etukäteen. Leirikoulussa mukana olevat vanhemmat tai muut aikuiset ovat avustamassa opettajaa. Heillä ei ole kuitenkaan opettajalle kuuluvaa vastuuta ja oikeuksia oppilaiden ojentamiseen vaan he avustavat opettajaa siinä, että leirikoulu toteutuu leirikoulusääntöjä noudattaen. Tärkeintä on taata jokaiselle turvallinen leirikoulu.

Opettajan on muistettava, että ainoastaan hänellä on lopullinen ja jakamaton vastuu oppilaista koko leirikoulun ajan ympärivuorokautisesti. Vaikka leirikouluohjelma olisi ulkopuolisen tahon suunnittelema ja ohjaama, on opettajalla silti vastuu oppilaistaan. Opettajalla on mahdollisuus oppilaita valvoessa ja seuratessaan myös oppia jotakin uutta esimerkikis luokkansa ryhmädynamiikasta.

Mikäli leirikouluun lähtee oppilas, jolla on leirikoulun aikana lääkitys, tulee opettajan huoltajan kanssa varmistaa lääkitysohjeet sekä se, kenen hallussa lääkitys retkellä on. Asiat voidaan tarvittaessa laittaa ylös kirjallisesti. Ylipäätään kaikki leirikouluun liittyvät sopimukset on syytä aina tehdä kirjallisena ja säilyttää huolellisesti. Jonkin mennessä vikaan, ovat tehdyt sopimukset, sähköpostit ja muu kirjeenvaihto tärkeitä, asioiden selvittämistä helpottavia todisteita. Lisäksi opettajan on huomioitava, että hänellä on huoltajilta retken ajaksi sellaiset yhteystiedot, josta huoltaja on mahdollista tavoittaa leirikoulun aikana.

Opettajan kannattaa laatia leirikoulusta leirikoulusopimus, jonka allekirjoittavat opettaja, oppilas ja huoltaja. Sopimuksessa varmistetaan, että kaikki osapuolet sitoutuvat noudattamaan leirikoulun sääntöjä. Lisäksi oppilaiden kanssa on hyvä etukäteen keskustella ja pohtia, kuinka leirikoulussa käyttäydytään asianmukaisesti. Mallipohja leirikoulusopimukselle löytyy Lomakkeita-osiosta.