Individens, gruppens och samhällets syn på lägerskola

Lägerskola har en positiv inverkan på elever, lärare, klassen och samhället. Det uppstår en kedjereaktion – om tex en elevs studiemotivation ökar så smittar det av sig på klassandan och studieresultaten blir bättre. Även läraren trivs bättre och sjukfrånvaron minskar.

Under en lägerskola får de enskilda eleverna olika upplevelser; sociala, fysiska, emotionella och estetiska. Lägerskolan kan också ge nya vänner för livet. Då eleverna märker att de klarar sig i olika situationer upplever de känslan av att lyckas. Detta stärker självförtroendet, de lär sig att handla självständigt och att ta ansvar. Allt detta förbättrar den sociala förmågan och stärker känslan av samhörighet. De svaga eleverna som har svårt att tillägna sig teoretiska kunskaper kan under en lägerskola få visa vad de praktiskt kan.

Under lägerskolan utvecklas samarbetsförmågan vilket ökar känslan av samhörighet och förbättrar gruppandan. Lägerskolan stärker vänskapsband och lär eleverna tolerera olikheter. Genom att vara tvungen att samarbeta lär sig eleverna lösa konflikter och att kompromissa. Genom gemensamma spel och lekar sporras eleverna att även på fritiden fungera som grupp. Allt detta ökar elevernas väbefinnande och föhindrar utanförskap.

Läraren kan under lägerskolan förlägga undervisningen i en äkta miljö, vilket ger möjlighet att bedöma eleverna ur en helt annan synvinkel. Genom att lära känna eleverna på ett annat sätt kommer läraren också närmare eleverna. När lägerskola är som bäst förstärks också hem och skola- kontakterna och ökar samarbetet dem emellan vilket sänker tröskeln för fortsatt kontakt.

Lägerskola fostrar ansvarstagande samhällsmedborgare. Under förberedelserna för och under själva lägerskolan övar eleverna sig i demokrati, ekonomi och att vara en aktiv medborgare. Lägerskolan fostrar eleverna i företagsamhet, tolerans och ansvarstagande vilket är idealet för att kunna fungera socialt.

Utanförskap och specialelever

De ungas utslagning är ett allvarligt hot mot individen och samhället, emedan det oftast har långtgående följder. Förebyggande åtgärder är ett viktigt redskap mot utslagning. Då många faktorer bidrar till utslagning så är samarbetet mellan hem och skola ytterst viktigt. Ett lägerskolprojekt stärker just detta samarbete. Under en lägerskola kommer läraren och eleven att lära känna varandra bättre emedan de är tillsammans dygnet runt. Detta främjer bådas trygghetskänsla.

En livlig klass eller specialelever kan göra arbetet i klassen mycket svårt. Med en sådan klass kan det kännas utmanande att åka på lägerskola. På en lägerskola samarbetar alla för ett gemensamt mål och det stärker klassandan. En alldeles ny omgivning kan locka fram alldeles nya positiva sidor hos eleverna.

På en lägerskola lär man sig genom att göra ( learning by doing ), eleven är själv aktiv. Detta stöder de elever som har svårt att tillgodose sig traditionell klassundervisning. För en specialelev kan en lägerskola göra gott. Där kan eleven visa sitt kunnande, och kanske få ökad motivation för arbetet i skolan.