yhdistyksen säännöt

Suomen leirikouluyhdistys ry:n – Lägerskolföreningen i Finland rf:s

SÄÄNNÖT

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Suomen leirikouluyhdistys-Lägerskolföreningen i Finland ry ja kotipaikkana Helsinki. Yhdistyksen toimialueena on koko maa. Yhdistyksen kielinä ovat suomen- ja ruotsinkielet.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, tukeea ja edistää leirikoulutoimintaa Suomessa ja pyrkiä yhteistoimintaan naapurimaitten leirikouluyhdistysten kanssa. Tämän toteuttamiseksi yhdistyksen tarkoitus on:
1. saada aikaan virallinen leirikoulutoiminta, joka liittyy peruskouluun ja siihen pohjautuvaan keskiasteeseen,
2. kehittää leirikoulutoimintaa, ja tiedottaa siitä,
3. ylläpitää opetustiloja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä harjoittaa voittoa tavoittelematta majoituspalvelua,
4. pyrkiä kehittämään leirikoulutoimintaan liittyvää opettajain- ja henkilökuntakoulutusta ja
5. avustaa ja pyrkiä yhteistyöhön leirikoulutoimintaan liittyvien yhteisöjen kanssa ja
6. pyrkiä oma-aloitteisesti järjestämään koulunuorisolle tarkoitettua leirikoulutoimintaa kansallisella, pohjoismaisella sekä kansainvälisellä tasolla.

3 § Yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä toimeenpanee erilaisia
keräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa voittoa tavoittelematta julkaisutoimintaa.

4 § JÄSENYYS
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden tarkoitus ja toiminnan laatu ovat sopusoinnussa sääntöjen 2. pykälässä mainittujen periaatteiden kanssa.
Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä sekä yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä taikka jättänyt jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuotena suorittamatta.
Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä henkilöitä, jotka ovat erikoisesti toiminnallaan edistäneet leirikoulutoimintaa.

5 § Varsinaisten jäsenten sekä kannatusjäsenten jäsenmaksun vahvistaa hallituksen esityksestä
syyskokous. Kunniajäseniltä ei kanneta jäsenmaksua.

6 § HALLITUS
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Syyskokous valitsee yhdistykselle vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä neljä-kuusi (4-6) muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Vuosittain kaksi varsinaista ja molemmat varajäsenet ovat erovuorossa. Erovuorossa olevat ja molemmat varajäsenet voidaan valita uudelleen hallitukseen. Yhdistyksen toimihenkilöinä olevilla on hallituksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Se on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, asettaa tarvittavat toimi- ja valiokunnat sekä ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt.

7 § TILIT JA NIMENKIRJOITUS
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä viimeistään kalenterivuotta seuraavan vuoden 15. päivänä helmikuuta toiminnantarkastajalle, jonka tulee tarkastaa ne siten, että hänen lausuntonsa voidaan antaa hallitukselle vuosikokoukselle esitettäväksi.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi
yhdessä hallituksen sihteerin kanssa.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kokoukset ovat syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään vuosittain marraskuun 15. päivään mennessä ja kevätkokous huhtikuun 15. päivään mennessä. Ne kutsutaan koolle jäsenille lähetettävällä kirjeellä, lehti-ilmoituksella omassa jäsenlehdessä, sähköpostilla tai tekstiviestillä vähintään 7 päivää ennen kokousta. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle samalla tavoin. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Syyskokouksessa:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
2. Valitaan kokoukselle sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat
3. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
4. Päätetään seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
7. Valitaan kaksi (2) hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan kaksi (2) hallituksen varajäsentä.
9. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle henkilökohtainen varamies.
10. Päätetään muista esille tulevista asioista.

Kevätkokouksessa:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2. Valitaan kokoukselle sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.
3. Esitellään vuosikertomus edelliseltä toimintakaudelta.
4. Esitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tai muista toimenpiteistä, johon suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta.
6. Päätetään muista esille tulevista asioista.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Jos tehdään esitys sääntöjen muuttamisesta, hallituksen tulee saada muutosesitykset kaksi kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Päätöksen tekemiseen vaaditaan vähintään kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä. Jos on kyseessä yhdistyksen purkaminen, päätös siitä on vahvistettava lisäksi toisessa, vähintään kahta kuukautta myöhemmin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, tällöin yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

11§ Jos yhdistys purkautuu tai lopetetaan, on sen varat on käytettävä yhdistyksen päämäärien
mukaiseen toimintaan, siten kuin yhdistyksen purkamisesta päättävä jälkimmäinen kokous
lähemmin päättää.

12 § Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.