Mikä leirikoulu? Miksi lähteä?

Leirikoulu on koulun ulkopuolella järjestettävää toimintaa, jonka opettaja, luokka ja vanhemmat suunnittelevat yhdessä. Leirikoulun käsite voidaan määritellä laajasti, mutta yleensä leirikoulu kestää 2-5 päivää. Leirikoulu on yhdistelmä leiri- ja kouluelämää, jossa teoria ja käytäntö sulautuvat yhteen. Leirikoulussa opitaan konkreettisesti monia koulussa käsiteltäviä asioita, mutta ennen kaikkea sosiaalisia taitoja ja yhdessä oloa. Tavallisesta luokkaopetuksesta leirikoulu eroaakin paitsi työajoiltaan ja opetuspaikaltaan, myös työtavoiltaan. Leirikoulu mahdollistaa erinomaisella tavalla oppilaslähtöisen työskentelyn, jossa oppilaan aktiivinen rooli pääsee esille.

Leirikouluja voidaan järjestää sekä kotimaassa, että ulkomailla yhteistyössä erilaisten leirikoulukeskusten kanssa. Leirikouluun lähtemisen ja siihen liittyvän varainkeruun on kuitenkin oltava oppilaille ja heidän vanhemmilleen vapaaehtoista. Kaikille oppilaille onkin järjestettävä opetussuunnitelman mukaista opetusta, vaikka he eivät leirikouluun osallistuisikaan. Opettaja voi esimerkiksi järjestää opetusta koululla jonkun muun ryhmän mukana oppilaille, jotka eivät lähde leirikouluun.

Leirikoulu tukee erinomaisesti opetusta ja antaa vaihtelua koulutyöhön. Parhaimmillaan leirikoulu tarjoaa ikimuistoisia elämyksiä lisäten opiskelumotivaatiota ja kohottaen luokkahenkeä. Samalla se antaa opettajalle loistavan tilaisuuden tutustua oppilaisiinsa paremmin aivan uudessa ympäristössä.

Leirikoulu opetussuunnitelman perusteissa

Leirikoulussa toteutettava opetus perustuu aina opetussuunnitelmaan. Leirikoulun arvoperusta tulee monella tavalla ilmi 2016 voimaan astuneessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Jo sen tavoitteissa mainitaan pyrkimys laaja-alaiseen oppimiseen eri oppiaineita hyödyntämällä erilaisissa oppimisympäristöissä. Uusi opetussuunnitelma kannustaakin kouluja yhä enemmän leirikoulutoimintaan! Leirikoulu on mainuttu opetussuunnitelmassa erikseen yhtenä opetuksen eheyttämisen keinona.

Erilaiset oppimisympäristöt on mainittu opetussuunnitelmassa myös erikseen. Niiden suhteen korostetaan yksilön sekä yhteisön oppimista, kasvua ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristöjen tulisi myös ruokkia uteliaisuutta ja edistää oppimisen iloa ja luovuutta. Lisäksi opetusta olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä järjestämään luokkahuoneen ulkopuolella.

OPS 2016

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. 

Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen tapa ja kesto voi vaihdella oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen.

Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm:
• rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti
• jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi
toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja 
• suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja eheyttä- mistapoja
• muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia
• kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa.