Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden terveisiä

Vuosi 2018 on nimetty kulttuuriperinnön eurooppalaiseksi teemavuodeksi Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin edustajien puolesta. Teemavuoden tavoitteena on mm. edistää kulttuurin monimuotoisuutta, kulttuurienvälistä vuoropuhelua sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Teemavuoden puitteissa haluamme Leirikouluyhdistyksessä nostaa esille kulttuuriperintökasvatuksen kehittämisen ja edistämisen leirikoulutoiminnassa. Kulttuuriperintökasvatuksella edistämme kulttuuriperintöön liittyvää osaamista sekä tuemme oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

Kulttuuriperintökasvatus nousee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esille osana laaja-alaista osaamista. Opetussuunnitelman mukaan perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Lisäksi erikseen mainitaan koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen: ”Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä.”

Leirikouluyhdistys on käynnistänyt kulttuuperintökasvatuksteemaisen hankkeen tammikuussa 2018. Hankkeen tavoitteeksi on valittu kulttuuriperintökasvatuksen kehittäminen sekä kulttuuriperintökasvatusta tarjoavista toimijoista tiedottaminen. Hankkeen toimenpiteinä kehitämme kulttuuriperintökasvatusteemaisen leirikouluohjelman Suomenlinnaan. Ohjelmasta tulee mobiilipeli, joka luodaan CityNomadi-sovellukseen. Dokumentoimme kaikki pelinluomisen vaiheet pelioppaaksi, joka tulee nettisivuillemme kaikkien hyödynnettäväksi.

Leirikoulu-Lägerskola -lehden numero 2/2018 ilmestyy toukokuussa 3000 kappaleen painoksena, joka jaetaan jäsenten lisäksi kaikkiin Suomen peruskouluihin. Tämän lehden teemaksi olemme valinneet kulttuuriperintökasvatuksen ja lehdestä tulee infopaketti kulttuuriperintökasvatuksesta ja kulttuuriperintökasvatuksen tarjonnasta opettajille. 

Lisäksi 18.4.2018 vietetään kansainvälistä maailmanperintöpäivää, johon osallistumme Suomenlinnassa yhdessä Suomenlinnan hoitokunnan kanssa. Odotamme innolla kevättä!

Takaisin