Ryhmäyttäminen

#
min. lukuaika

Ryhmäyttäminen on sosiaalisen kasvamisen peruspilari

Leirikoulu on oivallinen ja kannustava oppimisympäristö sosiaaliselle kasvamiselle. Parhaiten tämä tapahtuu ryhmäyttämisen avulla. Ryhmäyttämisellä tarkoitetaan prosessia, jossa ryhmän jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, luottamusta, viihtymistä ja tuntemusta kehitetään ja tuetaan tietoisesti. Tätä voidaan helposti harjoitella leirikoulussa, jossa luokka on kaksi tai useampia vuorokausia yhdessä. Juuri tämä tekeekin leirikoulusta erittäin merkittävän työkalun sosiaaliselle kasvatukselle. Ryhmäytymisen päätarkoituksena on saada oppilaat tuntemaan olonsa ryhmän jäseninä turvalliseksi ja mukavaksi. Kun tämä saavutetaan, tuntevat oppilaat viihtyvänsä ryhmässä ja voivansa esittää omia, jopa eriäviäkin, mielipiteitään. Ryhmäytymisen kannalta on tärkeää, että oppilaat työskentelevät vaihtuvissa pienryhmissä, koska näin toimien oppilaan on helpompi löytää luokasta tovereita, joiden kanssa työskentely tuntuu mukavalta ja mielekkäältä.

Leirikoulussa on sosiaalisten tavoitteiden lisäksi aina myös tiedollisia ja taidollisia tavoitteita. Niitäkin voidaan liittää ryhmäytymisharjoitteisiin. Leirikoulukeskuksissa ohjaajien johdolla voidaan helposti käyttää aikaa oppimiseen leikkien ja erilaisten vuorovaikutuksen vahvistamista tukevien aktiviteettien avulla. Itsenäinen tiedonhankinta joko pareittain tai pienryhmissä kuuluu oleellisena osana leirikoulutoimintaan. Tähän liittyy myös havainnointi ja raporttien teko. Tärkeää on, että parilla tai työryhmällä on vastuu annetun tehtävän suorittamisesta ja raportoinnista. Viimeksi mainittu voidaan toteuttaa myös leikinomaisesti, jolloin saadaan helposti aikaan esimerkiksi mukava illanvietto, eli sosiaalinen aktiviteetti. Opettajan, joka tuntee oppilaansa, on tärkeää miettiä työskentelyä varten sellainen sopiva ryhmäjako, joka edistää oppilaiden välistä vuorovaikutusta.

Opettajilla ja leirikouluohjaajilla on keskeinen rooli ryhmäyttämisessä. On tärkeää, että luokassa syntyy jokaisen oppilaan kannalta tärkeä turvallisuuden tunne. Erityisen tärkeää on harjoitella muiden huomioonottamista ja kunnioittamista heidän erilaisuuksistaan huolimatta. Leirikoulukeskuksissa pitääkin olla valmiuksia kehittää sellaisia ohjelmia ja harjoituksia, jotka tukevat tätä tavoitetta. Opettajan ja ohjaajan on harjoitteiden myötä pystyttävä näkemään millaista keskustelua ja purkamista eri tilanteiden jälkeen tarvitaan. Harjoitteiden jälkeen on tärkeää, että oppilaiden kanssa keskustellaan siitä, miltä toiminta heistä tuntui ja miten yhteistyö sujui. Oliko ryhmässä joku, joka otti ”ohjat” ja toimi johtajana? Tällaisen keskustelun hyvä puoli on se, että leikkejä ja niiden ohjeistusta voidaan kehittää ja oppilaat ymmärtävät tulleensa kuulluiksi.

Ryhmäyttämisen kannalta on tärkeää, että toiminnalliset harjoitteet ovat mielekkäitä ja oppilaiden kannalta hauskoja. Tällaisella toiminnalla pystytään parhaiten edistämään hyvän ryhmähengen luomista ja samalla myös opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Tärkeää on etukäteen suunnitella harjoitteet niin, että ne antavat kaikille osallistuville mahdollisimman positiivisia kokemuksia. Mikäli opettaja ei tunne omaavansa riittävästi taitoja erilaisten toiminnallisten ryhmäytymisharjoitteiden vetämiseen, on yhdistyksemme jäsenenä oleva leirikoulutoimija oiva yhteistyökumppani. Leirikoulukeskuksemme ovat alan asiantuntijoita ja heidän kanssaan on helppo suunnitella erilaisia juuri omalle luokalle sopivia ohjelmia.

Jaa tämä julkaisu
sly-staging.webflow.io/blogi/ryhmayttaminen
Kopioi linkki

Liittyvät julkaisut